STYLOVÉ UBYTOVÁNÍ V PENZIONU LEDNICE NA MORAVĚ
 

Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD penzionu Černý jezdec Mikulovská 690, Lednice

I. Obecná pravidla

Ubytování hostů v penzionu Černý jezdec probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle § 754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace). Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou tedy pro hosta i pro penzion Černý jezdec závazné. Host se s tímto ubytovacím řádem seznámil a bez výhrad jej akceptuje.

II. Příjezd a odjezd hosta

 • Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta.
 • Host je povinen při příjezdu se prokázat platným průkazem totožnosti (občanským průkazem či cestovním pasem).
 • Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen na místě v hotovosti zaplatit cenu dohodnutou předem, jinak podle aktuálního platného ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách ubytovatele a k dispozici na recepci. Platba fakturou je možná pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.
 • Host při nástupu obdrží 2 ks klíčů – klíč od pokoje a od vstupních dveří (případně ovladač od garážových vrat). Tyto klíče si host ponechá u sebe po celou dobu pobytu. Při ztrátě nebo zneužití klíčů nebo ovladače je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1500,– Kč (paušální náhradu ceny klíčů).
 • Ubytování hosta včetně zaparkování je možné nejdříve od 14 hodin příslušného dne. V den odjezdu je host povinen opustit pokoj i parkovací místo nejpozději do 10 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, může mu být účtována cena za další den pobytu. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 17 hodin příslušného dne, není-li předem dohodnuto jinak.
 • Host je povinen uhradit celý objednaný pobyt i při předčasném odjezdu nebo pozdějším příjezdu.
 • V případě předčasného ukončení pobytu ze strany ubytovatele z technických důvodů zaniká nárok ubytovatele na úhradu celého objednaného pobytu a host uhradí pouze odbydlené období.
 • Chce-li host opustit penzion před 8. hodinou, je třeba to ubytovateli den předem oznámit.
 • Host má právo na parkování nejvýše jednoho osobního vozidla na pokoj na místě, které mu určí ubytovatel. Host je povinen své vozidlo řádně uzamykat, za věci, uložené ve vozidle, ubytovatel neručí.
 • Při prvním příchodu do pokoje je povinností hosta zkontrolovat pokoj a případné závady neprodleně nahlásit ubytovateli.


III. Práva a povinnosti hostů

 • Host má právo na ubytování v kvalitě a ceně, která byla odsouhlasena při rezervaci ubytování.
 • Host má právo užívat společné prostory pro ukládání kol. Host je povinen jízdní kolo řádně uzamknout. Za ztrátu součástí a příslušenství ubytovatel neodpovídá. Hostům je zakázáno se dotýkat ve společné kolárně vybavení, uloženého zde jiným hostem. Hosté jsou povinni chovat se ve společné kolárně s potřebnou opatrností, aby nedocházelo ke škodám na uloženém vybavení.
 • Hostům není dovoleno brát na pokoj kola, sportovní nářadí a jiné předměty, které nepatří k běžnému osobnímu vybavení.
 • Host je povinen vždy uzamknout svůj pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen.
 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu. Je proto zakázáno přenášet vybavení (nábytek, kuchyňské nádobí apod.) do jiných pokojů nebo je ponechávat mimo pokoj venku.
 • Je zakázáno provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Hostům není dovoleno nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 • Host nesmí držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva ,jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 • Host je povinen dodržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením pobytu uvést do původního stavu vybavení kuchyně, řádně umýt nádobí a uložit je na místa k tomu určená.
 • Ve všech místnostech penzionu platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm (např. zapalování svíček), ke kouření jsou určeny výhradně venkovní prostory, opatřené popelníky.
 • Za nezletilé děti v prostorách penzionu odpovídají rodiče.
 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče hostů: vysoušeče vlasů, kulmy, holicí strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD, radiopřijímače. Přísně zakázáno je používání vlastních elektrických spotřebičů, které produkují teplo, (tj. např. žehličky, vlastní vařiče, teplomety apod.). Ostatní spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení ubytovatele.
 • Při odchodu z pokoje je třeba vždy uzamknout dveře, uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizní přijímač, (případně vařič, klimatizaci, ventilátor), zavřít okna (nebo ponechat v poloze ventilace) a odpojit veškeré vlastní elektrické spotřebiče (notebook, nabíječky atd.).
 • Je nepřípustné vodit do penzionu neubytované osoby, přijímat na pokojích návštěvy, umožnit komukoli vstup do penzionu, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat ve svém pokoji.
 • Host je povinen vždy zavírat vchod do penzionu, případně garážová vrata, aby se zabránilo vstupu cizích osob.
 • Je zakázáno vstupovat do objektu se zvířetem.
 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů,…).


III. Provoz penzionu

 • Úklid pokoje se provádí vždy po odjezdu hosta. Penzion je samoobslužný, průběžný úklid si zajišťují hosté sami s výjimkou vynášení odpadků a výměny ručníků.
 • Hosté mají právo podle nařízení hygieny na výměnu ručníků po 2 až 3 dnech (podle délky pobytu), případně na požádání.
 • Výměna ložního prádla se provádí po odjezdu hosta nebo na požádání za příplatek.
 • Ubytovatel má právo vstupu do pokoje hosta za účelem vynášení odpadků a výměny ručníků a v dalších odůvodněných případech (porucha technických zařízení, podezření na porušování ubytovacího řádu ze strany hosta apod.)
 • Žádáme hosty o separaci odpadu – ukládání novin, časopisů, plastových lahví a skleněných obalů vedle odpadkového koše.
 • Noční klid platí od 22:00 do 7:00 hodin.
 • V případě potřeby je možné kontaktovat ubytovatele prostřednictvím domácího telefonu nebo na č. 728633864, 519340236.
 • Provozovatelem penzionu a odpovědnou osobou je: Ing. Lenka Olivová.
 • Vedení penzionu uvítá návrhy hostů na zlepšení provozu penzionu.


IV. Odpovědnost a sankce

 • Host odpovídá za škodu vzniklou ubytovateli dle tohoto ubytovacího řádu a občanského zákoníku a způsobenou škodu je povinen uhradit.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu.
 • Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být včas odstraněna.
 • Při zrušení objednaného pobytu nemá host nárok na vrácení zaplacené zálohy.
 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili ubytovateli a v rámci svých možností učinili vše, aby zabránili nebezpečí.


Při závažném porušování ubytovacího řádu může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně, aniž je dotčeno jeho právo na úhradu celého objednaného pobytu. Host je pak povinen pokoj a penzion neprodleně opustit.

Tento ubytovací řád je platný od 1.1.2015 do odvolání, je součástí ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a hostem a je tedy pro hosta závazný. Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoli měnit . Ubytovací řád je zveřejněn na webových stránkách penzionu a je rovněž umístěn na pokojích penzionu.